mReporter

Regulamin Serwisu

 

 

NASZYM CELEM jest…

Pragniemy umożliwić użytkownikom dzielenie się informacjami o ważnych wydarzeniach i incydentach, zaś tym z nich którzy dokonają rejestracji dotarcie ze swoimi materiałami do zainteresowanych Redakcji, a Redakcjom natomiast możliwość sprawnego pozyskiwania interesujących ich newsów. Serwis mReporter.live stworzony i zarządzany przez nas, pełni funkcję pośrednika, który stworzył i obsługuje platformę wymiany treści pomiędzy ich twórcami a nabywcami oraz dokonywane w niej transakcje.

 

1. CO JEST CZYM….

mReporter.live – mReporter spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 409), przy ul. Obywatelskiej 13 /77 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000542725, posiadająca numer REGON: 360678743 oraz numer NIP: 1132884982, z przedstawicielem której skontaktować się można poprzez adres e-mail: kontakt@mreporter.pl lub sam serwis stworzony w celu świadczenia usługi pośrednictwa w wymianie treści, w tym treści cyfrowych, i obsługi transakcji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami, działający w domenie mReporter.live pod adresem https://mreporter.live

Regulamin – niemniejszy zbiór postanowień określających warunki i zasady korzystania z mReporter.live przez Użytkowników.

Użytkownik – każda osoba, w tym również osoba prawna działająca przez przedstawiciela, korzystająca z ogólnodostępnych funkcji mReporter.live.

Rejestracja – proces w wyniku którego, Użytkownik może założyć wybrane przez siebie Konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności mReporter.live dedykowanych danemu Kontu, takich jak możliwość udostępniania Materiałów przez mReportera czy możliwość ich nabywania przez Redakcję. Rejestracja polega na uzupełnieniu formularza odpowiednimi danymi, wyboru loginu oraz hasła  a następnie akceptacji właściwej dla Konta a dodatkowej do tego Regulaminu Instrukcji. Prawidłowo przeprowadzony proces Rejestracji kończy się aktywacją Konta przy wykorzystaniu linku aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail Użytkownika, wraz z innymi wymaganymi informacjami. Użytkownik może również dokonać Rejestracji za pomocą:  Facebook.com, Google account lub Twitter – przy czym w celu jej dokonania należy wybrać w formularzu rejestracyjnym ikonę "Zarejestruj przez: ….." a następnie zalogować się do właściwego z wymienionych  serwisów za pomocą formularza, do którego zostanie przekierowany. Dokonanie rejestracji w ten sposób stanowi udzielenie zgody na pobranie  z Facebook.com, Google lub Twitter  danych osobowych Użytkownika.

mReporter – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i stworzyła Konto mReportera. Każdy mReporter jest także Użytkownikiem, przy czym podlega on również warunkowi i zasadom wskazanym we właściwej Instrukcji.

Redakcja – każdy zweryfikowany przez mReporter.live podmiot (osoba fizyczna, prawna i inne), który dokonał Rejestracji i stworzył Konto Redakcji. Każda Redakcja jest także Użytkownikiem, przy czym podlega ona również warunkom i zasadom wskazanym we właściwej Instrukcji.

Konto – założona w wyniku Rejestracji przestrzeń na serwerach mReporter.live, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z nadanych mu uprawnień, w tym udostępniania lub nabywania Materiałów czy przeprowadzania Transakcji.

Instrukcja – dodatkowy, obok Regulaminu, zbiór warunków i zasad, których przestrzegać muszą mReporter lub Redakcja. Instrukcje udostępnianie są podczas rejestracji danego Konta.

Transakcja – czynność prawna zachodząca pomiędzy mReporterm lub Redakcją a mReporter.live mająca na celu odpłatne korzystanie z Materiałów przez Redakcję na podstawie udzielonej Redakcji licencji, przy czym wysokość wynagrodzenia i rodzaj licencji w ramach warunków Transakcji i przy wykorzystaniu funkcjonalności mReporter.live uzgadniają między sobą mReporter i Redakcja. mReporter.live zawiera odpowiednio z mReporterem lub Redakcją umowy odpowiadające warunkom uzgodnionym, nie naruszającym postanowień Regulaminu i właściwych Instrukcji.

Materiał –  wszelkie treści cyfrowe udostępniane w mReporte.live przez mReporterów, w dowolnej formie, w tym treści  fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, tekstowe. Materiał może mieć charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Materiał może być przedmiotem Transakcji.

Partner – podmiot współpracujący z mReporter.live, który na podstawie odrębnej umowy może za pośrednictwem mReporter.live dostarczać Użytkownikom swoje usługi.

Usługi – działania mReporter.live, na które składa się dostarczanie Użytkownikom treści cyfrowych (Materiałów), zawieranie z nimi umów licencyjnych, obsługa reklamacji, umożliwienie im korzystania z funkcjonalności mReporter.live poprzez udostępnianie Materiałów i zawieranie Transakcji oraz rozliczanie Transakcji, jak również organizowanie dla nich konkursów i akcji promocyjnych, a to wszystko na zasadach określonych w Regulaminie, Polityce Prywatności i właściwych dla Kont Instrukcjach.

 

2. INFORMACJE WSTEPNE

1. Przedstawiony Regulamin reguluje ogólne warunki korzystania z mReporter.live i jego ogólnodostępnych funkcji. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się, jeśli spełnienia właściwe warunki, i założeniu Konta, może uzyskać status mReportera lub Redakcji a następnie korzystać również z funkcji zarezerwowanych tylko dla tych Kont. Szczegółowe zasady współpracy z mReporterami lub Redakcjami regulują odrębne Instrukcje, dostępne z poziomu formularza rejestracyjnego.

2. Użytkownik korzystając z mReporter.live potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Regulamin korzystania z mReporter.live jest udostępniany nieodpłatnie dla każdego pod adresem internetowym https://mreporter.live w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji,  a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności mReporter.live względem takich Użytkowników. Prawa i obowiązki mReporterów i Redakcji, a także mReporter.live względem nich  precyzują dodatkowo  odpowiednie Instrukcje.

5. Regulamin może być aktualizowany. O zmianach, które mReporter.live chce wprowadzić, będzie on informował poprzez pop-up z linkiem do proponowanego brzmienia Regulaminu i daty wejścia zmiany w życie. Wraz z dniem wejścia zmian w życie, ujednolicony tekst Regulaminu będzie udostępniany nieodpłatnie pod adresem internetowym https://mreporter.live w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  Użytkownik, który nie zaakceptuje zmian, może w każdej chwili przestać korzystać z mReporter.live zaś Użytkownik będący mReporterem lub Redakcją może w każdej chwili usunąć Konto, postępując zgodnie z szczegółowymi postanowieniami właściwej Instrukcji.

 

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Korzystanie przez Użytkowników z mReporter.live ograniczone do szeroko rozumianego przeglądania udostępnionych na nim Materiałów i używanie ich w ramach dozwolonego użytku nie wymaga Rejestracji. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Użytkownik musi dokonać Rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Użytkownik może założyć Konto mReportera lub jeśli spełnia dodatkowe warunki – Konto Redakcji. Konto mReportera umożliwia między innymi udostępnianie własnych Materiałów i udzielanie na nie licencji mReporter.live oraz przeprowadzanie Transakcji. Konto Redakcji umożliwia w szczególności odpłatne pozyskiwanie Materiałów.

2. mReporterzy lub Redakcje mogą dokonywać z mReporter.live Transakcji na zasadach określonych we właściwej dla danego Konta Instrukcji.

3. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne czy prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych, do mReporter.live jako całości, a także do poszczególnych jego części takich jak elementy graficzne, słowne,  audiowizualne, logo czy sama kompozycja i układ tych elementów (layout), należą do mReporter.live.

4. Materiały są chronione. Prawa do udostępnionych w Materiałów należą do mReporterów a są przez mReporter.live licencjonowane.

5. Z Materiałów udostępnionych w mReporter.live Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku, to znaczy w celu prywatnym, niekomercyjnym,  przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Użytkownikiem, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub w stosunku towarzyskiego oraz w granicach innych prawem dozwolonych wyjątków. Dalsze nieodpłatne rozpowszechnianie Materiałów przez Użytkowników jest co do zasady zabronione. Prawo do dalszego rozpowszechniania za wynagrodzeniem zostało bowiem zarezerwowane wyłącznie dla Redakcji.

6. Korzystając z mReporter.live  Użytkownik nie będzie naruszał praw mReporter.live,  mReporterów, innych Użytkowników czy osób trzecich, w tym poprzez publikowanie komentarzy bezprawnych, obraźliwych, stanowiących formę ukrytej reklamy.

7. mReporter.live może prowadzić dodatkową działalność informacyjną lub promocyjną, w tym organizować konkursy czy zamieszczać reklamy towarów i usług. Może również współpracować z Partnerami, którzy dostarczają Użytkownikom własne usługi. Usługi oferowane przez Partnerów są świadczone bezpośrednio przez nich i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy świadczą swoje usługi w mReporter.live przed przystąpieniem do korzystania z nich.

8. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych oraz warunków polityki dotyczącej prywatności Użytkowników uregulowane zostały w Polityce Prywatności dostępnej nieodpłatnie na stronie głównej mReporter.live oraz pod adresem internetowym https://mreporter.live/strona/polityka-prywatnosciw sposób, który umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

4. KWESTIE TECHNICZNE

1. Aby móc korzystać z mReporter.live Użytkownik powinien korzystać z komputera:

a. z dostępem do internetu

b. z zainstalowaną jedną przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji).

2. mReporter.live może zawiesić swoje działanie lub działanie poszczególnych funkcjonalności  w celu przeprowadzenia prac technicznych. Stosowna informacja zostanie umieszczona na mReporter.live.  

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. mReporter.live nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne lub naruszające prawa osób trzecich działania Użytkowników. mReporter.live nie ponosi także odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzystuje udostępnione Materiały. Żadne z powyższych postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności mReporter.live z tytułu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej po jego stronie. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w stopniu maksymalnie dopuszczalnym przepisami prawa.

2. mReporter.live w zakresie prawem dozwolonym nie ponosi odpowiedzialności za treści w innych witrynach internetowych, do których Użytkownicy mogą  uzyskać dostęp w wyniku korzystania z mReporter.live, w tym poprzez linki zamieszczone w komentarzach Użytkowników.

 

6. REKLAMACJE I KONTAKT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SERWISU LUB MATERIAŁÓW

1. Użytkownicy mogą kontaktować się z mReporter.live we wszelkich sprawach dotyczących lub związanych z funkcjonowaniem tego serwisu, poprzez wysłanie e-maila na adres mReporter.live lub pisemnie poprzez wysłanie pisma listem poleconym na adres mReporter sp. zo.o. ul. Obywatelska 13/77 02-409 Warszawa. Użytkownik może także złożyć w powyższy sposób reklamację  w przypadku, gdy Usługi nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności czy Instrukcjami właściwymi dla Kont, 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej właściwy tytuł („Reklamacja”), opis zgłaszanych zastrzeżeń, dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, w tym adres e-mail. Jeśli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia lub do rozwiązania przedstawionego problemu niezbędny będzie kontakt ze zgłaszającym, mReporter.live będzie kontaktował się ze zgłaszającym.

3. W każdym przypadku, gdy Materiały udostępnione w  mReporter.live naruszają prawa osób trzecich lub są według z innych przyczyn bezprawne każdy może przesłać zawiadomienie korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie danym Materiałem w menu Opcje

4. Sprawne i prawidłowe załatwienie zgłoszonej reklamacji lub zgłoszonego zawiadomienia może wymagać współpracy ze strony zgłaszającego.

5. mReporter.live rozpoznaje reklamacje lub zawiadomienie niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub zawiadomienia, jeśli reklamacja lub zawiadomienie  nie wymagają uzupełnienia.

6. Odpowiedź na reklamację lub zawiadomienie wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w reklamacji lub zawiadomieniu.

7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego trybu rozstrzygania sporów,  znaleźć można na stronie UOKIK pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php