mReporter

Polityka prywatności

Ogólnie ….

Celem Polityki Prywatności jest określenie sposobu i warunków zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, za pośrednictwem serwisu www.mreporter.live lub aplikacji mobilnej mReporter.

Szczegółowe informacje o celu i sposobie działania Serwisu znaleźć można w Regulaminie dostępnym nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://mreporter.live/strona/jak-to-dziala . Wszelkie definicje zawarte w Regulaminie mają zastosowanie również do Polityki Prywatności.

Szczegółowe informacje o celu i sposobie działania Aplikacji znaleźć można na stronach mReporter.live, w szczególności w sekcji Jak to działa oraz w Regulaminie i  Instrukcjach.

Administratorem danych, w tym danych osobowych, jest mReporter spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-409), przy ul. Obywatelskiej 13 /77, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000542725, posiadająca numer REGON: 360678743 oraz numer NIP: 1132884982, z przedstawicielem której skontaktować się można poprzez adres e-mail: kontakt@mreporter.pl

Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jakie dane statystyczne zbieramy i dlaczego?

Podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji zbieramy automatycznie anonimowe dane statystyczne takie jak Internet Protocol („IP”), typ przeglądarki, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, datę i czas wizyty, adres strony internetowej odwiedzonej bezpośrednio przed odwiedzeniem naszego Serwisu czy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego i dane geolokalizacyjne. Dane te zbieramy wykorzystując technologie automatycznego przechowywania danych (czyli „cookies”, „local storage” i inne podobne) w celu poprawienia jakości naszych Usług, utrzymywania bezpiecznie zalogowanego Użytkownika między stronami podczas korzystania z Usług, dopasowania treści Serwisu i funkcjonalności Aplikacji do potrzeb Użytkowników i uczynienia interakcji z Serwisem i Aplikacją bardziej intuicyjną.

Jak zarządzać „cookies”?

Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Pliki te to zazwyczaj „cookies sesyjne” czyli cookie nadawane na czas trwania jednej sesji, podczas której Użytkownik korzysta z Serwisu i jako takie są automatycznie usuwane po wylogowaniu się z Serwisu lub po zamknięciu okna przeglądarki. Niemniej nadawane są również „cookies”, które umożliwiają identyfikację urządzenia Użytkownika w trakcie ponownego korzystania z Serwisu, gdyż są zapisywane w sposób automatyczny na urządzeniu Użytkownika - „cookie stałe”. Nie są one kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas. W każdej chwili jednak Użytkownik korzystając z funkcji swojej przeglądarki może włączyć opcję usuwania plików „cookie” przy każdym zamknięciu przeglądarki lub w ogóle wyłączyć obsługę przyjmowania plików „cookies”i przechowywania plików w „local storage”, tak na urządzeniach tradycyjnych (PC) jak i mobilnych. W rezultacie mogą jednak wystąpić utrudnienia w świadczeniu Użytkownikowi Usług.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?

Podczas Rejestracji w Serwisie lub w trakcie instalacji Aplikacji Użytkownik może udostępnić nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr PESEL oraz numer rachunku bankowego. Dane te przekazywane są nam wyłącznie w celu świadczenia przez nas Usług, na co składa się dostarczanie Użytkownikom treści cyfrowych, zawieranie z nimi umów licencyjnych, obsługa reklamacji, umożliwienie im korzystania z funkcjonalności Serwisu poprzez publikowanie Materiałów i zawieranie Transakcji oraz rozliczanie Transakcji.  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych i zgoda ta stanowi dla Administratora danych podstawę prawną przetwarzania.

W związku z tym, że Użytkownik  może również dokonać rejestracji za pomocą: Facebook.com, Google account lub Twitter – wybór tego sposobu rejestracji stanowi udzielenie zgody na pobranie danych osobowych Użytkownika  z Facebook.com, Google lub Twitter.

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu zapobiegania ewentualnym naruszeniom. Administrator danych osobowych zapewnia: przetwarzane danych osobowych zgodnie z prawem i zgodnie z celem określonym przepisami niniejszej Polityki Prywatności, zbieranie danych osobowych  dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywanie nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania czyli świadczenia Użytkownikom Usług.

Administrator danych osobowych oraz osoby upoważnione przez niego do przetwarzania tych danych   stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, w konsekwencji Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym, zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator wdrożył

Administrator danych wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji,  którym jest wskazany pracownik mReporter sp. z o.o. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za  nadzorowanie przestrzegania zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w zbiorze danych, zarejestrowanym w GIODO, pod nazwą mReporter.

Dostęp do danych osobowych i prawo ich modyfikacji

Użytkownikom gwarantujemy prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W tym celu prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych (numer telefonu oraz adres e-mail podane na wstępie niniejszej Polityki Prywatności).

Ujawnienie

Mogą wystąpić sytuacje, w których Administrator danych zostanie zobowiązany do ujawnienia danych osobowych lub danych statystycznych, które przetwarza, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o policji z dnia 6.4.1990 r. (Dz. U. 1990, Nr 30 poz. 179), na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości.

Partnerzy

Nasi Partnerzy za pośrednictwem naszego Serwisu lub aplikacji mogą ci dostarczać własne usługi. Pamiętaj, że kliknięcie w link prowadzący do innej strony www, w wyniku którego opuszczasz Serwis, oznacza iż nasza Polityka Prywatności przestaje cię chronić, gdyż strona docelowa zapewne posiada własne warunki i regulacje dotyczące ochrony twojej prywatności. Możliwe, że będziesz musiał udzielić dodatkowych zgód.