mReporter

Instrukcja dla mReportera

 

Ogólnie...

A. Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie Regulaminu  i Polityki Prywatności dostępnych pod adresem internetowym https://mReporter.live i wraz z nimi tworzy całość warunków współpracy pomiędzy mReporter.live, mReporterem a Redakcją.

B. Dokonując Rejestracji i zakładając Konto mReportera uzyskujesz szereg praw, z których najważniejszym jest prawo dokonywania Transakcji dotyczących Materiałów.

C. Terminy, których definicje nie znalazły się w Regulaminie, zostały dodatkowo objaśnione poniżej.

 

I. Warunki, które musisz spełnić…

1. Aby założyć Konto mReportera musisz:

a. być osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

b. podać w procesie rejestracji imię, nazwisko i aktualny adres e-mail.

 

II. Szczegóły dotyczące Rejestracji  i Informacje konsumenckie

1. Rejestrując Konto akceptujesz Regulamin i Instrukcję oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a mReporter.live. Przedmiotem umowy są Usługi świadczone przez mReporter.live. Treść umowy wyznaczają Regulamin, Polityka Prywatności i Instrukcja. Od umowy tej możesz odstąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia aktywacji Konta bez podania przyczyny. Wystarczy poinformować mReporeter.live wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@mreporter.live wpisując w temacie "Odstąpienie od umowy". Wzór odstąpienia, który możesz wykorzystać, znajduje się na końcu Instrukcji. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy już rozpocząłeś korzystanie z naszych Usług, świadczonych Ci za pomocą Konta, to znaczy gdy udostępniłeś Materiał.

3. Możesz zarejestrować tylko jedno Konto.

 

III. Konto

1. Dokonanie Rejestracji pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta w tym na dokonywanie Transakcji i ustalanie warunków finansowych oraz rodzaju licencji na Materiał  bezpośrednio z Redakcją.

2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto możesz w każdej chwili usunąć.

3. W przypadku, gdy swoimi działaniami naruszasz postanowienia Regulaminu, Instrukcji, w szczególności gdy publikujesz Materiały zakazane lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Twoje działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, mReporter.live może:

a. udzielić Ci ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. usunąć zakazane Materiały,

c. zablokować na czas określony dostęp do Konta,

d. usunąć Konto.

4. Przed zablokowaniem lub usunięciem Konta mReporter.live poinformuje Cię o swoich zastrzeżeniach wobec Twoich działań.

5. Niezależnie od zablokowania lub usunięcia Konta ponosisz odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta, w szczególności możesz ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem innych Użytkowników.

6. W przypadku gdy Twoje Konto jest zawieszone lub zostało usunięte, nie możesz ponownie dokonać Rejestracji lub korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody mReporter.live.

 

IV. Materiały

1. Konto mReportera umożliwia udostępnianie w mReporter.live Materiałów poprzez wykorzystanie funkcjonalności mReporter.live jak i aplikacji.

2. Materiały powinny spełniać następujące wymogi techniczne: minimalny rozmiar fotografii to 1366x768 pixeli.

3. Udostępniając Materiał:

a. zgadzasz się na ujawnianie twojego imienia i nazwiska podanych podczas Rejestracji Redakcji;

b. udzielasz mReporter.live zgody na archiwizowanie i przechowywanie Materiału;

c. potwierdzasz, że jesteś uprawniony do rozporządzania w całości majątkowymi prawami autorskimi oraz majątkowymi prawami pokrewnymi do Materiału;

d. upoważniasz mReporter.live do: decydowania o pierwszym udostępnieniu Materiału na stronie głównej , oznaczeniu Materiału wyłącznie: źródło „mReporter.live _ data” albo decydowania o udostępnieniu go anonimowo oraz zezwalasz mReporter.live na udzielanie dalszych upoważnień w w/w zakresach Redakcjom;

e. upoważniasz mReporter.live do wykonywania w Twoim imieniu przysługujących Ci praw osobistych, w szczególności wskazanych w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

f. wyrażasz zgodę na naruszenie integralności Materiału w sposób opisany w Instrukcji oraz potwierdzasz, że korzystanie przez mReporter.live lub Redakcję w sposób w Instrukcji wskazany z Materiału, odbywa się za Twoją zgodą, i nie stanowi naruszenia Twoich praw lub dóbr osobistych, w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz art. 16 w zw. z art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

g. zobowiązujesz się, że nie będzie wykonywał w stosunku do mReporter.live lub Redakcji lub podmiotów, przy pomocy których mReporter.live Materiał rozpowszechni, swych praw osobistych w tym w szczególności autorskich praw osobistych.

4. mReporter.live jest serwisem dziennikarstwa obywatelskiego i Materiały na nim udostępniane spełniają cele wyłącznie informacyjne. mReporter.live nie służy do promocji, propagandy czy reklamy.

5. Materiały nie mogą:

a. naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich, prawa do wizerunku czy prawa ochronnego na znak towarowy;

b. zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, takich jak treści pornograficzne czy propagujące faszyzm lub treści obraźliwych czy wulgarnych;

c. zawierać treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e. stanowić treści reklamowych czy autopromocyjnych, w tym zwłaszcza zakazanej prawem raklamy jak reklama wyrobów nikotynowych;

f. zawierać wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

 

V. Licencja

1. Udostępniając dany Materiał udzielasz mReporter.live nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji zezwalając mreproter.live na:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiału w każdy sposób, a w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną w celu promocji Materiału i mReporter.live;

b. rozpowszechnianie Materiału poprzez wprowadzanie jego zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu w celu promocji Materiału i mReporter.live;

c. rozpowszechnienie Materiału bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez jego wyświetlanie, odtwarzanie, wielokrotne nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną) i przewodowy, w tym w portalach społecznościowych, w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING, platform cyfrowych, w pasmach kodowanych jak i niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, (i) w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci internet); (ii) w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych, w tym także simulcasting i webcasting w celu promocji Materiału i mReporter.live;

d. dokonywanie wszelkich opracowań Materiału lub jego części, w szczególności do dowolnej edycji, dokonywania zmian, przeróbek, przystosowywania, tłumaczenia, skrótów, fragmentaryzacji, dekompilacji a to w celu promocji Materiału i mReporter.live.

2. W ramach licencji mReporter.live ma również prawo do sublicencjonowania Materiału od momentu, w którym ustalisz cenę a Redakcja ją zaakceptuje. mReporter.live w ramach sublicencji może udzielić Redakcji prawa do:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiału w każdy sposób, a w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;

b. rozpowszechnianie Materiału poprzez wprowadzanie jego zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

c. rozpowszechnienie Materiału bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez jego wyświetlanie, odtwarzanie, wielokrotne nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną) i przewodowy, w tym w portalach społecznościowych, w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING, platform cyfrowych, w pasmach kodowanych jak i niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, w tym także w technologii TV VOD i near-VOD, 3D, HD, pay-per-view, DTO (download-to-own), DVB-H, w sieciach zamkniętych, IPTV; równoczesne i integralne nadawanie Materiału z inną organizacją radiową lub telewizyjną; udostępnianie Materiału w technologii streamingu symultanicznego (videostreaming live) – (i) w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet); (ii) w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych, w tym także simulcasting i webcasting; udostępnianie Materiału w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym sieci internet), z umożliwieniem użytkownikom końcowym sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie zwielokrotnienia Materiału w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych; w tym w szczególności VOD/streaming i download; udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego (w tym WAP), wykorzystanie Materiału dla celów komercyjnych/zarobkowych, (w tym płatne lub nieodpłatne udostępnianie Materiału podmiotom trzecim);

d. dokonywania wszelkich opracowań  Materiału lub jego części, w szczególności do dowolnej edycji, dokonywania zmian, przeróbek, przystosowywania, tłumaczenia, skrótów, fragmentaryzacji, dekompilacji, przy czym w zakresie wynagrodzenia uzgodnionego z Toba Redakcja jest uprawniona do wykonywania prawa zależnego do Materiału w drodze rozporządzania stworzonymi opracowaniami. Zakres eksploatacji praw zależnych przysługuje Redakcji w zakresie wskazanym powyżej bez konieczności uzyskiwania Twojej odrębnej zgody.

e. W przypadku usunięcia Konta licencje do Materiałów już udostępnionych w mReporter.live lub licencjonowanych w ramach Transakcji nie wygasają.

 

VI. Transakcje

1. Aby móc prowadzić Transakcje musisz podać mReporetr.live dodatkowe dane, umożliwiające nam przelanie ci wynagrodzenia, czyli imię i nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, dane adresowe właściwego Urzędu Skarbowego.

2. mReporter.live jest uprawniony do udzielania odpłatnych licencji na Materiały udostępniane w mReporter.live przez mReporterów.

3. mReporter.live poprzez Transakcje zawiera z Redakcją prawnie wiążące umowy licencyjne na wybrane przez Redakcję Materiały na zasadach określonych w Regulaminie i Instrukcjach.

4. W ramach mReporter.live możesz dokonywać Transakcji obejmujących udzielenie Redakcji:

a. licencji niewyłącznej zbiorowej za ustaloną przez Ciebie cenę (Transakcja zwykła);

b. licencji niewyłącznej dwupodmiotowej za ustaloną przez Ciebie cenę (Transakcja +).

5. Proponowane przez Ciebie ceny jak i rodzaj udzielanej w ramach danej Transakcji licencji mogą być informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Redakcji i mReporter.live.

 

VII. Przebieg Transakcji i wypłata środków

1. Ty i Redakcja korzystacie z funkcjonalności mReporter.live w celu nawiązania kontaktu i przeprowadzenia Transakcji.

2. Cena Materiału jest ustalana przez Ciebie jako:

a. cena stała (zaznaczenie checkbox’a „podaj cenę”), którą Redakcja może zaakceptować i w rezultacie nabyć licencję  w ramach Transakcji zwykłej; zawarcie Transakcji zwykłej oznacza, że z Materiał publikować będzie mógł mReporter.live i wiele Redakcji;

b. cena stała, za którą udostępniasz Materiał na wyłączność (zaznaczenie checkbox’a „na wyłączność”); udostępnienie Materiału na wyłączność oznacza, że zawarta zostanie z Redakcją Transakcja + i w jej wyniku z Materiał publikować będzie mógł jedynie mReporter.live i określona, jedna Redakcja;

3. Cena może być również ustalana w drodze negocjacji. Ten tryb umożliwia uzgodnienie pomiędzy mReporterem a Redakcją obok ceny również rodzaju udzielanej licencji (Transakcja zwykła czy Transkacja +).

4. mReporter.live dolicza do ceny prowizję.

5. mReporter.live udziela Redakcji licencji, w momencie gdy zaakceptuje ona cenę: bądź cenę stałą poprzez kliknięcie „akceptuję” lub cenę wynegocjowaną z mReporterm, również poprzez kliknięcie „akceptuję”. Po zaakceptowaniu ceny przez Redakcję, Transakcję uważa się za zawartą i mReporter nie może od niej odstąpić.

6. Udział w negocjacjach przez Redakcję, której Konto zostanie zawieszone lub usunięte przed zakończeniem Transakcji nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji. Informacja o zawieszeniu lub usunięciu Konta Redakcji  jest uwidaczniana na stronie tej  Transakcji.

7. Po dokonaniu przez Ciebie i Redakcję Transakcji mReporter.live wystawia Redakcji fakturę VAT za udzielenie licencji i doręcza ją Redakcji. Za dzień dokonania zapłaty przez Redakcję uznaje się dzień wpłynięcia ustalonej kwoty na rachunek bankowy.

8. Z zastrzeżeniem ustępu 9 poniżej, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym wartość dokonanych przez Ciebie Transakcji przekroczy 60 (sześćdziesiąt) złotych mReporter.live uiści na podany przez Ciebie numer rachunku bankowego kwotę odpowiadającą wartości dotychczasowych Transakcji, pomniejszona o prowizję należną mReporter.live. Jeżeli wartość dokonanych przez Ciebie Transakcji jest mniejsza niż 60 (sześćdziesiąt) złotych, możesz wysyłając do mReporetr.live wiadomość e-mail zażądać wypłaty zgromadzonej kwoty. W takim przypadku mReporter.live przeleje ją na podany nam numer rachunku bankowego w terminie 30 dni.

9. W przypadku, gdy Redakcja nie uiszcza ceny, mReporter.live nie jest zobowiązany do przelania kwoty mReporterowi. Jeśli dług Redakcji wobec mReporter.live jej większy niż 200 (dwieście) złotych netto, mReporter.live umieszcza Redakcję na liście dłużników i rozpoczyna działania mające na celu ściągnięcie należnej mReporterowi ceny. Dopóki mReporter.live nie wyegzekwuje zaległej płatności, nie jest zobowiązany uiścić jej mReporterowi.

10. mReporter.live może anulować lub zawiesić Transakcję jedynie wówczas gdy:

a. Materiał narusza prawa osób trzecich, zawiera treści zakazane lub naruszające warunki Regulaminu lub Instrukcji dla mReportera,

b. zostało złożone zgodnie z warunkami Regulaminu zawiadomienie o bezprawności Materiału;

c. Redakcja uczestnicząca w Transakcji jest Redakcją, która pozostaje dłużnikiem mReporter.live z tytułu uprzednio nieuiszczonych cen nabycia Materiałów.

 

VIII. Prowizje

1. Usługi świadczone przez mReporter.live są odpłatne.

2. Wysokość prowizji wynosi 10 (dziesięć) procent ceny ustalonej przez mReportera lub wynegocjowanej z Redakcją.

3. Prowizje są naliczane na bieżąco i pobierane w momencie dokonywania przelewu kwoty odpowiadającej cenie Transakcji.

 

IX. Odpowiedzialność mReporter.live

1. mReporter.live nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników podczas ich korzystania z dostępnych funkcjonalności.

2. mReporter.live gwarantuje, że kwota stanowiąca cenę za Materiał, po jej uiszczeniu wraz z prowizją przez Redakcję zostanie uiszczona mReporterowi.

3. mReporter.live dokłada starań, aby weryfikować jakość, rzetelność  i zgodność z prawem i dobrymi obyczajami Materiałów.

 

X. Inne

1. Do ewentualnych zmian treści Instrukcji zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu punkt II ust.5.

2. Poniżej znajduje się wzór odstąpienia od umowy zawieranej z mReporter.live.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

mReporter sp. z o.o.

ul. Obywatelska 13 / 77, 02-409 Warszawa

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez mReporter sp.zo.o. w ramach mReporter.live

  •  
  •