mReporter

Instrukcja dla Redakcji

 

Ogólnie

A. Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie Regulaminu dostępnego pod adresem internetowym https://mReporter.live i wraz z nimi tworzy całość warunków współpracy pomiędzy mReporter.live, mReporterem a Redakcją.

B. Dokonując Rejestracji i zakładając Konto Redakcji uzyskujesz szereg praw, z których najważniejszym jest prawo dokonywania Transakcji dotyczących Materiałów.

C. Terminy, których definicje nie znalazły się w Regulaminie, zostały dodatkowo objaśnione poniżej.

 

I. Warunki, które musisz spełnić…

1. Aby założyć Konto Redakcji:

a. jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą;

b. jeśli reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania będącą Redakcją, musisz mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i ważne upoważnienie do działania w imieniu reprezentowanej Redakcji;

c. w każdym z powyższym przypadków musisz podać w procesie rejestracji swoję imię i nazwisko, nazwę Redakcji, jeśli ją reprezentujesz, aktualny  adres e-mail, telefon kontaktowy, adres siedziby redakcji oraz jej NIP.

 

II. Szczegóły dotyczące Rejestracji

1. Rejestrując Konto akceptujesz Regulamin i Instrukcję oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności. Z chwilą potwierdzenia prawidłowej Rejestracji przez mReporter.live po uprzedniej weryfikacji prawdziwości podanych danych w sposób wybrany przez mReporter.live,  konto jest odblokowywane. Z chwilą odblokowania dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Redakcją, którą reprezentujesz a mReporter.live. Przedmiotem umowy są Usługi świadczone przez mReporter.live. Treść umowy wyznaczają Regulamin, Polityka Prywatności i Instrukcja.

2. mReporter.live może w każdym czasie zweryfikować prawdziwość danych Redakcji, podanych podczas Rejestracji. W tym celu mReporter.live może poprosić o przesłanie dodatkowych informacji.

 

III. Konto

1. Dokonanie Rejestracji i ewentualna pozytywna weryfikacja pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta w tym na dokonywanie z mReporterem Transakcji i ustalanie jej warunków finansowych oraz rodzaju uzyskiwanej przez Redakcję licencji.

2. W przypadku, gdy działania Redakcji naruszają postanowienia Regulaminu lub Instrukcji, w szczególności gdy Redakcja nie dokonuje zapłaty za Transakcję, lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że działania Redakcji są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, mReporter.live może według uznania:

a. udzielić Redakcji ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. ograniczyć na określony czas funkcjonalność Konta w zakresie dokonywania transakcji i kontaktu na mReporterami,

c. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Wydawcę faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji z mReporterem,

d. zablokować na czas określony dostęp do Konta,

e. usunąć Konto.

3. Przed usunięciem Konta mReporter.live poinformuje Redakcję o zastrzeżeniach wobec jej działań.

4. Niezależnie od zawieszenia lub usunięcia Konta Redakcja ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem innych Użytkowników.

5. Redakcja, w przypadku gdy jego Konto jest zawieszone lub zostało usunięte, nie może ponownie dokonać Rejestracji lub korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody mReporter.live.

 

IV. Transakcje

1. mReporter.live jest uprawniony do udzielania odpłatnych licencji na Materiały udostępniane w mReporter.live przez mReporterów.

2. mReporter.live poprzez Transakcje zawiera z Redakcją prawnie wiążące umowy licencyjne na wybrane przez Redakcję Materiały na zasadach określonych w Regulaminie i Instrukcjach.

3. Redakcja może dokonywać następujących Transakcji:

a. nabycia licencji niewyłącznej zbiorowej za ustaloną z mReporterem cenę (Transakcja zwykła);

b. nabycia licencji niewyłącznej dwupodmiotowej za ustaloną z mReporterem cenę (Transakcja +).

c. Proponowane przez mReporterów ceny jak i rodzaj Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Redakcji i mReporter.live.

 

V. Zakresy licencji

1. Licencja niewyłączna zbiorowa (Transakcja zwykła) – licencja odpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie, umożliwiająca Redakcji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiału w każdy sposób, a w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;

b. rozpowszechnianie Materiału poprzez wprowadzanie jego zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

c. rozpowszechnienie Materiału bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez jego wyświetlanie, odtwarzanie, wielokrotne nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną) i przewodowy, w tym w portalach społecznościowych, w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING, platform cyfrowych, w pasmach kodowanych jak i niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, w tym także w technologii TV VOD i near-VOD, 3D, HD, pay-per-view, DTO (download-to-own), DVB-H, w sieciach zamkniętych, IPTV; równoczesne i integralne nadawanie Materiału z inną organizacją radiową lub telewizyjną; udostępnianie Materiału w technologii streamingu symultanicznego (videostreaming live) – (i) w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet); (ii) w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych, w tym także simulcasting i webcasting; udostępnianie Materiału w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym sieci internet), z umożliwieniem użytkownikom końcowym sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie zwielokrotnienia Materiału w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych; w tym w szczególności VOD/streaming i download; udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego (w tym WAP);

d. dokonywania wszelkich opracowań  Materiału lub jego części, w szczególności do dowolnej edycji, dokonywania zmian, przeróbek, przystosowywania, tłumaczenia, skrótów, fragmentaryzacji, dekompilacji, przy czym w zakresie wynagrodzenia uzgodnionego z  mReporterem Redakcja jest uprawniona do wykonywania prawa zależnego do Materiału w drodze rozporządzania stworzonymi opracowaniami. Zakres eksploatacji praw zależnych przysługuje Redakcji w zakresie wskazanym powyżej bez konieczności uzyskiwania odrębnej mReportera zgody.

e. Licencja niewyłączna zbiorowa może zostać udzielona przez mReporter.live na ten sam Materiał nieograniczonej liczbie Redakcji. Materiał może być również udostępniany dalej w mReporter.live.

2. Licencja niewyłączna  dwupodmiotowa (Transakcja +) – licencja odpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie,   umożliwiająca Redakcji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiału w każdy sposób, a w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;

b. rozpowszechnianie Materiału poprzez wprowadzanie jego zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

c. rozpowszechnienie Materiału bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez jego wyświetlanie, odtwarzanie, wielokrotne nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną) i przewodowy, w tym w portalach społecznościowych, w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING, platform cyfrowych, w pasmach kodowanych jak i niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, w tym także w technologii TV VOD i near-VOD, 3D, HD, pay-per-view, DTO (download-to-own), DVB-H, w sieciach zamkniętych, IPTV; równoczesne i integralne nadawanie Materiału z inną organizacją radiową lub telewizyjną; udostępnianie Materiału w technologii streamingu symultanicznego (videostreaming live) – (i) w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet); (ii) w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych, w tym także simulcasting i webcasting; udostępnianie Materiału w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym sieci internet), z umożliwieniem użytkownikom końcowym sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie zwielokrotnienia Materiału w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych; w tym w szczególności VOD/streaming i download; udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego (w tym WAP), wykorzystanie Materiału dla celów komercyjnych/zarobkowych, (w tym płatne lub nieodpłatne udostępnianie Materiału podmiotom trzecim);

d. dokonywania wszelkich opracowań  Materiału lub jego części, w szczególności do dowolnej edycji, dokonywania zmian, przeróbek, przystosowywania, tłumaczenia, skrótów, fragmentaryzacji, dekompilacji, przy czym w zakresie wynagrodzenia uzgodnionego z Toba Redakcja jest uprawniona do wykonywania prawa zależnego do Materiału w drodze rozporządzania stworzonymi opracowaniami. Zakres eksploatacji praw zależnych przysługuje Redakcji w zakresie wskazanym powyżej bez konieczności uzyskiwania Twojej odrębnej zgody.

e. Licencja może zostać udzielona przez mReporter.live na ten sam Materiał wyłącznie jednej Redakcji. Materiał może być również udostępniany nadalw mReporter.live.

3. Wszelkie działania wykraczające poza te ściśle wskazane w ustępach powyżej są niedozwolone, w szczególności Redakcja nie może sublicencjonować Materiałów.

 

 

VI. Przebieg Tran Przebieg Transakcji i wypłata środków

1. mReporter i Redakcja korzystają z funkcjonalności mReporter.live w celu nawiązania kontaktu i przeprowadzenia Transakcji.

2. Cena Materiału jest ustalana przez mReportera jako:

a. cena stała (zaznaczenie checkbox’a „podaj cenę”), którą Redakcja może zaakceptować i w rezultacie nabyć licencję  w ramach Transakcji zwykłej; zawarcie Transakcji zwykłej oznacza, że z Materiał publikować będzie mógł mReporter.live i wiele Redakcji;

b. cena stała, za którą mReporter udostępnia Materiał na wyłączność (zaznaczenie checkbox’a „na wyłączność”); udostępnienie Materiału na wyłączność oznacza, że zawarta zostanie z Redakcją Transakcja + i w jej wyniku z Materiału korzystać będzie mógł jedynie mReporter.live i określona, jedna Redakcja.

3. Cena może być również ustalana w drodze negocjacji. Ten tryb umożliwia uzgodnienie pomiędzy mReporterem a Redakcją obok ceny również rodzaju udzielanej licencji (Transakcja zwykła czy Transkacja +).

4. mReporter.live dolicza do ceny prowizję.

5. mReporter.live udziela Redakcji licencji, w momencie gdy zaakceptuje ona cenę: bądź cenę stałą poprzez kliknięcie „akceptuję” lub cenę wynegocjowaną z mReporterm, również poprzez kliknięcie „akceptuję”. Po zaakceptowaniu ceny przez Redakcję, Transakcję uważa się za zawartą, mReporet.live udziela licencji a mReporter nie może od Transakcji odstąpić.

6. Udział w negocjacjach przez Redakcję, której Konto zostanie zawieszone lub usunięte przed zakończeniem Transakcji nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji.

7. Po dokonaniu Transakcji  i udzieleniu licencji mReporter.live wystawia Redakcji fakturę VAT za udzielenie licencji i doręcza ją Redakcji. Za dzień dokonania zapłaty przez Redakcję uznaje się dzień wpłynięcia ustalonej kwoty na rachunek bankowy.

8. mReporter.live może anulować lub zawiesić Transakcję jedynie wówczas gdy:

a. Materiał narusza prawa osób trzecich, zawiera treści zakazane lub naruszające warunki Regulaminu lub Instrukcji dla mReportera,

b. zostało złożone zgodnie z warunkami Regulaminu zawiadomienie o bezprawności Materiału;

c. Redakcja uczestnicząca w Transakcji jest Redakcją, która pozostaje dłużnikiem mReporter.live z tytułu uprzednio nieuiszczonych cen nabycia Materiałów.

 

VII. Prowizje

1. Usługi świadczone przez mReporter.live są odpłatne.

2. Wysokość prowizji wynosi 10 (dziesięć) procent ceny ustalonej przez mReportera lub wynegocjowanej z Redakcją.

3. Prowizje są naliczane na bieżąco i pobierane w momencie dokonywania przelewu kwoty odpowiadającej cenie Transakcji.

 

VIII. Płatności

1. Płatności w ramach Transakcji są dokonywane przez Redakcję przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym bezpośrednio na rachunek bankowy na numer konta dostępny na fakturze VAT.

2. Jeśli dług Redakcji wobec mReporter.live jej większy niż 200 (dwieście) złotych netto, mReporter.live umieszcza Redakcję na liście dłużników i rozpoczyna działania mające na celu ściągnięcie wymagalnej kwoty.

 

IX. Odpowiedzialność mReporter.live

1. mReporter.live nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników podczas ich korzystania z dostępnych funkcjonalności.

2. mReporter.live gwarantuje, że kwota stanowiąca cenę za Materiał, po jej uiszczeniu przez Redakcję  i potrąceniu należnej mReporter.live prowizji zostanie uiszczona mReporterowi.

3. mReporter.live dokłada starań, aby weryfikować jakość, rzetelność  i zgodność z prawem i dobrymi obyczajami Materiałów.

 

X. Inne

1. Do ewentualnych zmian treści Instrukcji zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu punkt II ust.5.